2021-05-16
Digital gudstjeneste søndag 16. mai 2021


Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke. Her finner du det du trenger for aktivt å kunne være deltagende i dagens gudstjeneste, hjemmefra, men på samme tid sammen med menigheten. I dag har vi våroffer på VIPPS. Vi synger og lytter til de samme sangene, vi ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene og hører på samme preken. 

Last ned støtteark til gudstjenesten her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

1. Preludium

Psalm 104 ("Bless the Lord O My Soul") - Santa Fe Desert Chorale conducted by Joshua Habermann

 

2. Inngangsbønn

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Barmhjertige Gud, du har frelst oss av nåde
Vi ber deg: 
Hjelp oss å leve i din nåde så vi ikke blir tynget av prestasjonspress eller bli selvgode, men vandrer i de gjerninger du har skapt oss til i Jesus Kristus, vår Herre.

Gud, vi ber:
Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, 
våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Fellessang

How Deep The Father's Love For Us | Ung Baptist Lovsang

 

4. Skriftlesning

(Er dere flere sammen kan dere dele på å lese høyt)

Daniel 7, 13-14
Jeg elsker HERREN, 
for han hørte mitt rop om nåde.
Han vendte øret til meg,
jeg vil kalle på ham alle mine dager.
Dødens bånd snørte seg om meg,
dødsrikets redsler nådde meg,
jeg fant bare nød og sorg.
Da påkalte jeg HERRENS navn:
«Å, HERRE, redd livet mitt!»
HERREN er nådig og rettferdig,
vår Gud er barmhjertig.
HERREN vokter de uvitende,
han kom meg til hjelp da jeg var langt nede.
Kom til ro igjen, min sjel,
HERREN har svart deg!
Ja, du har fridd mitt liv fra døden,
øyet fra tårer og foten fra å snuble.
Jeg skal vandre for HERRENS ansikt
i de levendes land.

Lukas 15, 11-32
Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe.

Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.’ Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.

Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ Men faren sa til tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’ Og så begynte festen og gleden.

Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. ‘Din bror er kommet hjem’, svarte han, ‘og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.’ Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren: ‘Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud; men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham!’ Faren sa til ham: ‘Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.’»

5. Sang

Arne Pareli: Det enda som bär

 

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Menigheten drives i det store og hele av frivillige gaver. Bibelen oppmuntrer oss til å gi rikelig og med glede, som en respons i takknemlighet til Gud som har gitt deg alt! (2. Kor 8, 2-3) 

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

Tusen takk for din gave til menigheten!

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

Efeserbrevet 2, 1-10
Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem «Å leve i Nåden»

9. Fellessang

Tell velsignelsene Gud har gitt

 

 

10. Forbønn og "Vår Far"

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Kjære Far og Gud.
Vi takker og priser deg – for du er god og din nåde varer evig! 

Hjelp oss å leve i etterfølgelse av deg og din nåde,
gi oss av din kjærlighet i vår tanke, i vår tale, i alt vi gjør.
Du er god og din nåde varer evig!

Far, vi ber for din kirke i verden. 
Du er fredens, kjærlighetens og enhetens Gud.
Vi legger frem for deg våre dypeste lengsler etter et sant felleskap mellom gamle og unge, mellom menn og kvinner, mellom rike og fattige, mellom alle nasjoner.
Hjelp oss å overvinne de mange grenser og murer vi bygger.
Hjelp oss å kaste av vår mistro, frykt, usikkerhet og stolthet.
så vi kan elske vår neste som oss selv.
Herre vær hos alle som lever i utrygghet og angst for ditt navns skyld. 
Vær de nær og gi dem av din fred når de møter ondskap og urett.

Allmektige, evige Gud, du som kjenner menneskers tanker og hjerter, og som elsker oss alle:
- Vi ber i dag for Israels land og folk, og alle mennesker på begge sider som lider under den voldelige konflikten, må du være de nær.
Herre, du kjenner deres uro, frykt, smerte og lengsler.
Herre, gi trøst til dem som sørger. 
Gi trygghet og vern til dem som kjenner livet truet. 
Skap kjærlighet og vilje til forsoning der hatet råder.

- Vi ber for folkenes og nasjonenes ledere. 
Herre, gi dem vilje og visdom til å fremme rettferd og fred, og til å finne gode og varige løsninger på forsoning og fredelig sameksistens.

- Vi ber særlig for våre kristne trossøsken. 
Herre, bevar dem og styrk dem i deres liv og tjeneste. 
La dem få være lys i mørket og et vitne om din kjærlighet og forsoning.

- Vi ber om at den forsoning og tilgivelse som du, Herre, har gitt oss del igjennom Jesu død og oppstandelse, og som ble åpenbart og fullendt i din by, Jerusalem, må bli tatt imot av folkene i Midtøsten. 
La mennesker og nasjoner få erfare evangeliets forvandlende kraft.
Herre hør vår bønn.

Far, vi ber for menigheten vår
Vi ber for alle med lederoppgaver i menigheten vår, vær dem nær og gi de av din styrke, mot, nåde og kreativitet. 
Vi ber for alle som har menigheten vår som sitt åndelige hjem, vær oss nær, gi oss av din kjærlighet, håp og tro. 
Lær oss hvordan vi kan være Jesu kropp i en annerledes tid. 
Gi oss alle – barn og unge, voksne og eldre - vekst og trygghet i troen. 
Helbred de syke. Vær nær når vi er ensomme. 
Vis oss hvordan vi kan være vår nestes bønnesvar denne uka. 
Herre, hør vår bønn.

Far, vi ber for vår verden
Herre, når jorden skjelver og våre stemmer skjelver av sinne og redsel kommer vi til deg i bønn om fred og forsoning. 
Hjelp oss å holde fast i vår tro og vårt håp. Vi ber om fred i vår verden. 
Vi ber for krigens offer, for dem som skal fatte avgjørende beslutninger, for de som hjelper, lindrer og trøster, for de som gråter og sørger, for barna og for oss selv. 
Vi ber for Kong Harald og hans hus, for regjering og storting, for ordfører Nygård og for bystyret. Gi dem visdom til gode avgjørelser. 
Herre hør vår bønn

Far, vi ber for skaperverket
Du har skapt verden så full av skjønnhet. 
Men vi har forstyrret den gjennom vår grådighet, utnyttelse og likegyldighet. 
Tilgi oss, og hjelp oss kjenne ansvar for jordens vel. 
Hjelp oss å bevare og sette pris på jordens mangfold og skjørhet.
Herre hør vår bønn

Gode Gud
Hjelp oss til ikke å bli for selvopptatte, 
men hjelp oss til å rette blikket utover til de som trenger din kjærlighet. 
Og minn oss daglig at vi er dine hender og føtter.
Gud, skap i oss tro, håp og handling.
Herre, hør vår bønn
Amen

Digital bønnekrukke

Vår far
(Bes høyt om dere er flere til stede)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

11. Velsignelsen

(Bes høyt om dere er flere til stede)

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Amen.

12. Postludium

Amazing Grace - Peter Hollens feat. Home Free

 

13. TilbakemeldingKontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone