2021-04-25
Digital nattverdgudstjeneste søndag 25. april 2021

 

Velkommen til digital gudstjeneste i Fredrikstad Baptistkirke. Dette er en tid hvor vi virkelig erfarer at kirken ikke er et «bygg», men består av deg og meg.
Her finner du det du trenger for å kunne feire dagens gudstjeneste hjemme, men på samme tid sammen med menigheten. Vi synger og lytter til de samme sangene, ber de samme bønnene, leser de samme bibeltekstene, hører på samme preken og deltar i nattverdfeiringen. Vil du være med i nattverden så gjør klar, brød og alkoholfri vin/saft/juice. 

Støtteark til gudstjenesten finner du her

Praktisk: Skroll deg ned over siden og vær med i gudstjenesten punkt for punkt.

1. Preludium

Jag är härligt löst och fri - Emilia Lindberg

2. Inngangsbønn

(Be gjerne høyt - er dere flere kan den leses sammen)

Evige Gud, himmelske Far,
vi takker deg for at du har vært med oss gjennom nattens hvile,
og at vi får åpne øynene til morgenlyset.
Lys opp vårt mørke, Herre,
så vi i dag får se mer av din godhet, nåde og kjærlighet.
Veiled oss,
slik at vi kan gjøre det som er rett og godt i dine øyne.

Takk at du er midt iblant oss - også når vi samles hver for oss. 
La vårt hus bli ditt hus,
når vi i dag feirer gudstjeneste hjemme.
Kom oss riktig nær,
så vi kjenner fellesskap med deg og med hverandre. 
Treenige Gud, vi legger frem for deg våre dypeste lengsler, 
våre feilsteg, ja hele våre liv.  
Kom oss i møte med tilgivelse og nåde! 
Velsign vår gudstjeneste,
så den blir til ære for deg og til styrke for oss. 
Hver og en, sammen. 
I Jesu navn. 
Amen

3. Fellessang

Deg å få skode - Sveinung Hølmebakk

Deg å få skode er sæla å nå, Gud,
ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merke som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;

lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

Rikdom og ære, som menneske gjev,
er ikkje meir enn den morknande vev
Du er min arv som varer til sist,
himmelske konge, det veit eg for visst

Konge i æva, å lat du meg då,
sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skode din herlegdom der

4. Skriftlesning

(Les høyt, å bytt på å lese om dere er flere til stede)

Salme 139, 1b-12
HERRE, du ransaker meg og du vet –
du vet om jeg sitter eller står,
på lang avstand kjenner du mine tanker.
Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
Før jeg har et ord på tungen, HERRE,
kjenner du det fullt ut.
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
Hvor skulle jeg gå fra din pust,
hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
legger jeg meg i dødsriket, er du der.
Tar jeg soloppgangens vinger
og slår meg ned der havet ender,
da fører din hånd meg også der,
din høyre hånd holder meg fast.
Jeg kan si: «La mørket skjule meg
og lyset omkring meg bli natt.»
Men mørket er ikke mørkt for deg,
natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

1. Johannes brev 1, 1 - 2, 2
Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.
Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

5. Fellessang

Verdens håp - Rudi Myntevik

6. Kollekt

Gi din gave til menigheten

VIPPS

Velg «Kjøp og betal» og søk opp: Fredrikstad Baptistmenighet: 81459

7. Prekentekst

(Leses høyt om dere er flere til stede)

Apostlenes gjerninger 9, 1-18
Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.
I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham: «Ananias!» Han svarte: «Her er jeg, Herre.» Og Herren sa: «Gå bort i den gaten som kalles Den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen.» Men Ananias svarte: «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn.» Men Herren sa til ham: «Gå! For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa: «Saul, min bror! Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige ånd.» Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt.

8. Preken

Preken av pastor Atle H. Eidem «Saulus ved Damaskus, Når grunnvollen rystes»

9. Sang 

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus - "Minns du sången"

10. Forbønn 

(Be gjerne høyt - er dere flere kan dere dele på å be de ulike bønneleddene)

Allmektige, evige Gud, vi takker deg og priser ditt hellige navn, for du er god og din barmhjertighet tar aldri slutt.

Vi ber for den verdensvide kirke. Gi enhet mellom alle troende. La evangeliet ha fremgang i alle land.
Se i nåde til det folket du ga dine løfter i den gamle pakt. Styrk forkynnere og misjonærer og alle som strider troens gode strid. Hold oss fast i din sannhet.

Vi ber for menigheten vår. Styrk oss gjennom denne vanskelige tiden når vi ikke kan samles. Gi oss mot og vilje til å tjene deg i ord og handling. Hold din vernende hånd over barn og unge og kall oss alle til et liv i tro og tjeneste.

Vi ber for mennesker som har det vondt, for syke og ensomme, for hjemløse, for flyktninger og krigsofre, for alle som lider urett og er undertrykt, og for alle dem som er ensomme, føler seg marginalisert og kjenner på utenforskap i landet vårt.
Hjelp oss å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt.

Vi ber for vår verden. Bevar alle jordens folk fra flom og tørke. Styrk vår vilje til å ta vare på jorden. Gi fred og frihet for folk og nasjoner og rettferdighet i samfunn, arbeidsliv og skole. Vi ber om velsignelse for vår konge og hans hus, og visdom for alle med lederansvar i vårt land og i vår by. Velsign våre fellesskap og gi oss evne og vilje til å dele rettferdig. Gi oss din fred.

Kort stillhet der du kan be en bønn for noe eller noen du tenker spesielt på. 

Gode Gud, dette er våre tanker og bønner; de vi har delt med hverandre, og de vi bærer i hjertets dyp. 

Vi takker deg fordi du deler våre gleder og bærer våre sorger sammen med oss. 
Skap i oss tro, håp og handling.
Herre, hør vår bønn
Amen

Digitalbønnekrukke

Fyll ut skjemaet på nettsiden og trykk send. Det blir lest og bedt over av menighetens pastor og menighetens bønneleder.

11. Nattverd, «Vår Far» og velsignelsen.

12. Postludium

Light Of The World - Lauren Daigle

13. Tilbakemelding

Har du en tilbakemelding på dagens gudstjeneste så fyll ut skjemaet på nettsiden. Det blir lest av menighetens pastor.  

Kontakt oss

Fredrikstad Baptistmenighet
Daniel Leegaardsgate 7
1607 Fredrikstad

413 64 670

post@fredbap.net
Følg oss
Powered by Cornerstone